Şirket Türleri Nelerdir? – Ne İşe Yarar?

Şirket Türleri Nelerdir?; Şirket Türleri, Türk Ticaret Kanunu’nda şirket türleri ayrıntılı bir biçimde  düzenlenmiştir, ticaret hayatının vazgeçilmez unsurları olan  şirketler ticaret ilişkilerinin başat öznesi konumundadırlar. Bu  sebeple kanun sistematiğinde buna uygun biçimde özenli bir  şekilde açıklanmıştır. Ek olarak kanunda düzenlenmiş şirket türlerinden başka şirket kurulamaz. Bu noktada kanunda  öngörülmüş tiplere bağlılık söz konusudur. Şirketlerin unsurları  olarak ise sermaye, kişi, ortak amaç ve ortaklık sözleşmesidir.

Ayrıca “Emtia Nedir?” İlgili Çekebilir!

Bu şirketler temelde şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak  ikiye ayrılmaktadır. Şahıs şirketlerinin öne çıkan özelliği şirketin  faaliyetlerinde ve yönetiminde baskın ve belirleyici unsurun  şahıslar olmasıdır. Bu ortaklık kişilerin güven ve bir arada çalışma  arzusunun birleştirici unsur olduğu bir türdür. Böyle olmakla  birlikte bu şirketlerde karar alma ve sorumluluk konularında bazı  dezavantajlar mevcuttur. Bu şirketlerde şahıslar şirketin  borçlarından kendi şahsi malvarlıklarıyla da sorumludurlar. Bu  sebeple bu şirket türlerinde şirket ile şahıslar arasındaki bağ daha  güçlüdür. Ayrıca yönetim ve temsil konularında karar alınacaksa  bu kararın geçerli olabilmesi için oybirliğine ihtiyaç duyulması  nedeniyle anlaşmazlık ve muhalefet gibi durumlarda şirketin  işleyişi sekteye uğrama riski altındadır. Bu tip şirketler  kanunumuzda 2 tanedir. Bunlar adi komandit ve kolektif şirket  türleridir.

Kolektif şirket şahıs şirketi olmasının niteliği gereği gerçek kişiler  tarafından kurulur ve bir ticari işletme işletme amacı güden bir şirket olarak faaliyet gösterir. Ayrıca herhangi bir sermaye alt  limitine bağlı olmaksızın kurulabilirler. Kolektif şirket bünyesinde  faaliyet göstermek için anonim şirket türüne özgülenmemiş ve  kanunda açıkça yasaklanmamış her türlü ticari girişim için bu tarz  bir şirket kurulabilir. Bu şirket kurulurken ayrıca ticaret unvanı da  alınmalıdır. Bu unvanda şirket türü ve en az bir kurucunun ismi yer almalıdır. Oybirliği ilkesi ve borçlardan sorumluluk yukarıda  değindiğimiz gibidir.

Komandit Şirket ise bünyesinde hem şahıs şirketi özellikleri  barındırır hem de sermaye şirket. Ortakların bir kısmı şahıs şirketi  özelliğine paralel olarak şirket borçlarından kendi malvarlıkları ile  de sorumlu iken bazı ortaklar ortaya koydukları sermaye oranında  sorumludur. Bu tarz üyelere komandit ortak denir. Komandite  ortak ise yukarıda değindiğimiz gibi sorumludur. Ayrıca  komandite ortak gerçek kişi olmak zorundadır. Ancak komandit  ortak tüzel kişi de olabilir.

Şirket TürleriPin
Şirket Türleri

Sermaye Şirketleri

Sermaye şirketleri ise anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirket olmak üzere 3 tiptir. Bu şirketlerde şirketin  oluşumu bakımından kişilerin değil ortaya konan sermayenin ön plana çıktığı söylenebilir. Yönetim ve faaliyetlerde sermaye miktarı belirleyici olmaktadır. Ayrıca ortakların şirketin borçlarından sorumluluğu ancak ortaya koydukları sermaye kadardır.

Sermaye şirketleri bakımından ticari hayatta en çok karşımıza  çıkabilecek şirket türü anonim ortaklıklardır. Bu şirketlerin öne  çıkan özelliği sermaye miktarlarının oldukça yüksek olmasıdır.  İstisnalar saklı olmakla beraber en az 50.000 TL sermayeyle  kurulabilirler. Bu şirket türünde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul  olmak üzere 2 organ vardır. Genel Kurul karar organıdır. Yönetim  kurulu ise adında açıkça görüldüğü üzere yönetim ve temsil  işlevlerini yerine getirir. Anonim şirketin payları sermayeye oranla  ortaklar arasında bölünmüştür ve tercihe bağlı olarak bu paylar  senetlerle gösterilebilir.

Limited şirket ise kişi sayısı bakımından 50 kişilik üst, sermaye  bakımından ise en az 10.000 TL alt limitlere tabi şirket türüdür.  Bunun yanında halka arz yapılamaması ve paylarının senetlerle  tedavüle sokulamaması yönüyle anonim ortaklıklardan ayrılır.  Ayrıca limited şirket türünde Yönetim Kurulu yerine ona benzer işlevlere sahip Müdürler Kurulu adında bir organ vardır. Ek olarak  benzer biçimde Genel Kurula sahiptir.

Bu tip şirketler içinde sonuncusu ise paylı komandit şirkettir. Bu  şirket yukarıda değindiğimiz adi şirket türü olan adi komandit  şirkete oldukça benzerdir. Ancak bu tip ortaklıkta en az 5 kurucu  üye gerekmektedir. Ayrıca anonim şirket gibi sermayesi paylara  bölünmüş olduğundan sermaye şirketi olarak tanımlanır. Adi  komandit ortaklık gibi sorumlulukları farklı iki ortak türünü  bünyesinde barındırır. Ancak adi komandit şirket gibi ticari  işletme faaliyeti gösterme zorunluluğu yoktur.

Yukarıda sayılan şirketlerin tüzel kişilikleri vardır ancak şimdi ele  alacağımız adi ortaklık hem tüzel kişiliğe sahip değildir hem de  şirket türü sayılmaz. Şirketler gibi Ticaret Kanunu’nda değil  Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu ortaklık da şirketler gibi ortak amaç unsurunu bünyesinde barındırır ancak onlar gibi  Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Yukarıda düzenlenmiş  ortaklıklara dahil olmayan ortaklıklar adi ortaklık hükümlerine göre  değerlendirilir. Bu yönüyle uygulaması oldukça geniştir.

Yorum yapın